Regionpolitik | Sverigedemokraterna i Blekinge

Regionpolitik

Gruppledaren har ordet

För mig och mitt parti är det viktigt att vårt landsting står för en god människosyn och att verksamheten bygger på trygghet, rättvisa och öppenhet. Vi ser dock idag i Sverige och till och med i Blekinge hur orättvisorna frodas – detta till och med myndighetsnivå och på parlamentarisk nivå. Exempelvis betalar människor som uppehåller sig illegalt i vårt land 50 kronor för tandvård när samma ingrepp för fattigpensionärer, som inte alltid får ihop sin vardagsekonomi, kan få betala tusentals kronor. Skiljelinjen som dragits mellan dessa grupper baseras på ursprung, vilket kan innebär diskriminering och är fullständigt oacceptabelt.

På bara ett år har samhällsdebatten skiftat från att handla om att invandringen behövs för att klara välfärden till att handla om hur välfärden ska mäkta med den stora invandringen. Trots att den svenska ekonomin både i år och under nästa år väntas nå konjukturell balans, varnar SKL för framtida skattehöjningar både på kommun- och landstingsnivå. Givet är att ökad statlig och kommunal konsumtion som en följd av massinvandringen bättrar på konjukturläget, men parallellt med detta ökar också kostnadstrycket mer än så vilket är själva grundorsaken till det sämre prognostiserade läget framöver. För landstinget Blekinge innebär detta att vi står inför en mycket bekymmersam utveckling där dagens finansiella svårigheter bara är början på någonting mycket värre.

Vår landstingspolitik innebär satsningar som är avgörande för att länets invånare ska få ut bästa möjliga vård per krona som betalas i skatt. Att förbättra och utveckla kvaliteten och tillgängligheten i verksamheten har dock i hela landet blivit allt svårare, framför allt på grund av regeringar som nedmonterat välfärden och försämrat budgetutrymmet för våra kommuner och landsting. När resurserna återkommande begränsas blir det allt svårare för landstingen att överhuvudtaget upprätthålla den lagstadgade verksamheten. Lokalpolitikens roll går successivt från att satsa på vården i enlighet med de politiska visionerna till att endast förvalta den genom att hålla dess huvud över ytan.

Med en ökad befolkning med lägre skattekraft som trots detta konsumerar lika mycket eller mer välfärd än inrikes födda skapas ekonomisk instabilitet. Sverigedemokraterna har gång på gång begärt att landstinget ska införa ett migrationsbokslut för att vi ska kunna ta reda på vilken kostnadstäckning sjukvården egentligen får för de nya medborgarna av staten. Utan ordentliga kartläggningar omöjliggörs analyser och riskbedömningar om vilken utveckling landstinget Blekinge egentligen står inför. Gång på gång röstas förslaget om ett migrationsbokslut ned av samtliga övriga partier. Att man inte vill veta hur den stora samhällsförändringen som massinvandringen innebär påverkar ekonomin och den gemensamt finansierade välfärden är ett enormt svek mot det svenska folket.

Kostnaderna för den ansvarslösa invandringspolitiken går inte att redovisa endast genom att räkna på hur mycket utgifterna för landstinget ökat genom åren. De stora migrationsströmmarna medför också undanträngningseffekter i verksamheten och att nedskärningar och ambitionssänkningar görs som en kompensation för de nya kostnaderna. När vi får väljarnas förtroende att styra landstinget i Blekinge kommer omfattande utredningar om invandringens kostnader och konsekvenser löpande att genomföras.

Björn T Nurhadi